Rusza Ankieta

Ruszyła pierwsza profesjonalna ankieta:

Czy muzea pamiętają o gościach niepełnosprawnych?

Ankieta, opracowana w konsultacji z przedstawicielami środowisk niepełnosprawnych, została skierowana do ok. 1500 muzeów: ponad 900 w Polsce i ponad 500 na Ukrainie. Warto zauważyć, że już same pytania ankiety są zwróceniem uwagi na kwestie istotne dla niepełnosprawnego zwiedzającego.

Ankieta pozwoli na wytyczenie programu działań i szkoleń, także na przygotowanie pierwszego przewodnika po muzeach polskich i ukraińskich, adresowanego do osób niepełnosprawnych Przy tej okazji powstała także pierwsza kompletna baza adresowa muzeów ukraińskich Została przygotowana dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszego partnera w tym projekcie, Lwowskiego Muzeum Historycznego.

Ankieta będzie rozsyłana do muzeów w Polsce, a jej przetłumaczona wersja na Ukrainę.

Reklamy

info press ukr

W informacji prasowej do mediów ukraińskich, czytamy:

Muzeum Narodowe we Lwowie i Lwowskie Muzeum Historyczne współuczestniczą w realizacji innowacyjnego programu, opracowanego z myślą o szerszym udostępnianiu sztuki i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś-Ukraina2007-2013. Celem jest kreowanie nowych rozwiązań edukacyjnych w dziedzinie dostępności do kultury dla osób niepełnosprawnych. W projekcie finansowanym przez Unię Europejską biorą udział muzea ukraińskie i polskie.

[…] W ramach projektu zostanie utworzona Akademia, która będzie kształcić pracowników polskich i ukraińskich muzeów w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. Specjalistyczne badania ankietowe pozwolą na określenie potencjału ukraińskich i polskich muzeów w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. W oparciu o wyniki badań, specjaliści z Polski i innych państw europejskich będą szkolić w utworzonej w tym celu Akademii ukraińskich i polskich edukatorów muzealnych z innowacyjnych programów edukacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Początki

Projekt zakłada m.in. stworzenie innowacyjnych programów edukacyjnych dla poszczególnych grup osób niepełnosprawnych. Nawiązaliśmy więc kontakt z ekspertami w tych dziedzinach z Polski, Belgii, Wielkiej Brytanii. Prace nad programami trwają.

Powstaje projekt specjalnej witryny internetowej, gdzie będziemy zamieszczać programy edukacyjne oraz wszelkie informacje związane z projektem.

Opracowaliśmy ankietę na temat dostępności muzeów dla osób niepełnosprawnych, którą wkrótce będziemy rozsyłać do placówek w Polsce oraz na Ukrainie.

Dzieje się 🙂